Inschrijving

Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Rechten en plichten

 1. Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
 5. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen betaaltarieven te wijzigen.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en opdrachtnemer bedreigen.

 

Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen.

 

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met opdrachtnemer zelf aansprakelijk voor het dier.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan opdracht of derden worden op opdrachtgever verhaald.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij opdrachtnemer opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.
 5. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

Ziekte van het dier

 1. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.
 2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen dienen contant of per bankoverschrijving te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.
 2. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat opdrachtnemer meerwerk heeft moeten verrichten is opdrachtnemer gerechtigd dit door te berekenen.

Prijsopgaven

 1. Prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

 

 

Levering van diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
 3. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleringen moeten telefonisch worden ingediend.
 2. Bij annulering langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.
 3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 50% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
 4. Bovenstaande voorwaarden gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.
 5. Bovenstaande voorwaarden gelden niet, wanneer het betreffende dier is overleden.
 6. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
 7. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
 8. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
 9. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Klachten

 1. Klachten ter zake van een door de eigenaar van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
 2. Opdrachtnemer zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.
 3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.